fbpx
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou KORADOOR®, s.r.o, (ďalej len „spoločnosť“) so sídlom Vrútocká 256, 038 52 Sučany a zákazníkom spoločnosti (ďalej len „zákazník“).
1.2. Právne vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniam príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka ako zvoleného právneho predpisu § 262 ods. 1 toho zákona a považujú sa vždy za vzťah obchodný.
1.3. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o poskytovaní služieb, alebo objednávka medzi spoločnosťou a zákazníkom.
Zákazníkom spoločnosti sa rozumie:
pre predaj vo veľkoobchode výhradne fyzická alebo právnická osoba registrovaná spoločnosťou, ktorá kúpu uskutočňuje za účelom ďalšieho predaja tovaru,
pre predaj v maloobchode akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar alebo objednáva službu alebo dielo pre vlastnú potrebu.

II. OBJEDNÁVKA A DODANIE
2.1. Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a zákazníkom vzniká písomným objednaním tovaru, služby, diela zákazníkom a následným potvrdením objednávky spoločnosťou, akceptáciou cenovej ponuky zaslanej spoločnosťou zo strany zákazníka alebo kúpou tovaru v predajni spoločnosti.
2.2. Obsah písomnej objednávky je záväzný pre obe strany.
2.3. Od zmluvy po jej uzavretí môže zákazník odstúpiť v prípade objednania tovaru alebo služby, s výnimkou zmluvy o dielo, najneskôr do prevzatia tovaru alebo poskytnutia služby, pričom je povinný uhradiť pre tento prípad odstupné vo výške 80 % z dohodnutej ceny uvedenej v cenovej ponuke alebo potvrdenej objednávke alebo v zmluve.
2.4. Termín dodania je dohodnutý v objednávke, alebo v zmluve o dielo. Lehota na plnenie začína plynúť odo dňa uhradenia zálohy, v prípade zhotovenia diela najskôr však dňom úplného zamerania diela (objednávka so službami).
2.5. V prípade vzniku prekážok pre dodanie tovaru alebo služby v dojednanom termíne, je spoločnosť povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť zákazníkovi a navrhnúť nový termín dodania.
2.6. Ak v dodatočnej lehote v trvaní 30 dní po uplynutí termínu plnenia spoločnosť neposkytla dohodnuté plnenie, zákazník môže odstúpiť od zmluvy. Ak zákazník písomne neodstúpi od zmluvy po uplynutí dodatočného termínu plnenia, má sa za to, že má na dodaní tovaru (plnení podľa zmluvy) naďalej záujem v predĺženom termíne, ktorý nemôže byť dlhší ako 30 dní. Presný termín plnenia spoločnosť zákazníkovi oznámi vopred minimálne dva pracovné dni.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1. Uhradením zálohy, resp. potvrdením cenovej ponuky (objednávkou) prejavuje zákazník svoj súhlas s cenovou kalkuláciou predloženou zo strany spoločnosti, ako aj s vlastnosťami požadovaného tovaru, ktoré sú v nej špecifikované, a to najmä pokiaľ ide o typ dverí a zárubní, povrch dverí a zárubní, rozmer stavebných otvorov.
3.2. Cena na základe cenovej kalkulácie je splatná takto: na základe cenovej kalkulácie v prípade kúpnej zmluvy zákazník uhradí preddavok vo výške 60% z celkovej ceny tovaru a zostatok 40% pri dodaní tovaru, ak sa nedohodne inak, na základe cenovej kalkulácie v prípade zmluvy o dielo zákazník uhradí preddavok vo výške 60% z celkovej ceny diela a zostatok 40% po realizácii diela na mieste k rukám povereného pracovníka spoločnosti, ak sa nedohodne inak.
3.3. Ak po požadovanom zameraní zákazky dôjde k zmene zadaných parametrov, vypracuje sa nová cenová kalkulácia a odošle sa zákazníkovi na odsúhlasenie.
3.4. Zákazník po odsúhlasení novej cenovej kalkulácie odošle do spoločnosti písomnú záväznú objednávku.
3.5. V prípade ak si zákazník po objednaní tovaru a odsúhlasení objednávky doobjedná ďalší tovar, bude sa to pokladať za novú objednávku.

IV. POUŽITIE MAJETKU ZÁKAZNÍKA
4.1. Spoločnosť KORADOOR®, s.r.o. v prípade zverenia a použitia majetku zákazníka napr. dyha, sklo, kľučky a pod. musí tento majetok označiť, aby jeho vlastníctvo bolo zrejmé a dalo sa určiť, prípadne majetok zákazníka uložiť na vopred dohodnuté a označené miesto.
4.2. Pri použití majetku zákazníka sa spoločnosť o zverený majetok stará a narába s ním ako s majetkom vlastným.
4.3. Majetok zákazníka sa musí identifikovať, verifikovať, chrániť a udržiavať až po dobu zabudovania do produktu. Ak sa nejaký majetok zákazníka stratí, poškodí alebo ukáže inak nevhodný na používanie, musí sa to oznámiť zákazníkovi a musia sa o tom udržiavať záznamy.
4.4. Škoda na majetku zákazníka sa identifikuje a spíše sa záznam o škodovej udalosti. Podľa povahy závažnosti sa škodová udalosť rieši odstránením, alebo riešením cez všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu.

V. PREVZATIE TOVARU A VÝHRADA VLASTNÍCTVA
5.1. Zákazník, ak nie je výslovne a preukázateľne dojednané inak (služba doprava tovaru, služba montáž), preberá tovar v mieste sídla spoločnosti Vrútocká 256, 038 52 Sučany. Zákazník je povinný pri preberaní tovar alebo dielo pri ich preberaní riadne obhliadnuť za prítomnosti zamestnanca spoločnosti a potvrdiť na dodacom liste, v akom stave ich prevzal. Pokiaľ zákazník zistí vady tovaru alebo diela, je povinný o nich bezodkladne upovedomiť prítomného zamestnanca spoločnosti, alebo poverenej osoby a vady presne označiť v dodacom liste.
5.2. Vlastníkom tovaru, alebo vecí tvoriacich dodané dielo, ostáva až do úplného zaplatenia ceny spoločnosť.
5.3. Vrátenie tovaru, alebo služby podlieha výsledku reklamačného konania. Bez tohto procesu nie je možné akékoľvek vrátenie tovaru alebo služieb.
5.4. Ak zákazník neprevezme predmet plnenia, alebo neumožní dodanie diela v dohodnutom termíne, môže spoločnosť zákazníka písomne vyzvať na prevzatie plnenia, alebo poskytnutie súčinnosti pri zabudovaní diela. Ak zákazník ani po uplynutí dodatočnej lehoty v trvaní 5 dní predmet plnenia neprevezme, alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, môže spoločnosť požadovať zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny, resp. ceny za dielo a vyúčtovať zákazníkovi príslušný úrok z omeškania z ceny diela, resp. dohodnutej kúpnej ceny.
5.5. Ak zákazník odmietne prevziať predmet plnenia, má povinnosť písomne (najneskôr pri odovzdávaní predmetu plnenia) do dodacieho listu alebo inej k tomu určenej písomnosti (protokol, záznam…) uviesť dôvody, pre ktoré odmieta plnenie prevziať a označiť ustanovenia zmluvy alebo týchto podmienok, z ktorými je predmet plnenia v rozpore. Ak tak nevykoná z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane, má sa za to, že spoločnosť splnila riadne. 5.6 Zákazník má právo neprevziať zabudované dielo len v prípade, že trpí takými vadami, ktoré znemožňujú jeho užívanie

VI. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
6.1. Podmienky plynutia záručnej doby a uplatňovania nárokov z vád výrobkov a služieb v rámci záručnej doby uplatnených, sa riadia ustanoveniami Reklamačného poriadku. Každé uplatňovanie práv a zodpovednosti za vady tovaru, služieb alebo výrobkov a ich montáže, ktoré boli dodané spoločnosťou sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi, ďalej smernicami pre posudzovanie kvality jednotlivých materiálov použitých pri výrobe interiérových dverí, zárubní a doplnkov. Na posúdenie, ktorý právny predpis je nutné v konkrétnom reklamačnom prípade aplikovať, slúži kúpna zmluva, zmluva o dielo objednávka, prípadne iné relevantné písomnosti ktoré boli uzavreté medzi zákazníkom a spoločnosťou.
6.2. Spoločnosť poskytuje na svoje výrobky a služby záruku 24 mesiacov. Uvedená záručná doba platí v uvedenom rozsahu, pokiaľ nie je v zmluve uzatvorenej medzi objednávateľom a spoločnosťou uvedené inak.
6.3. Ak nie je uvedené inak, záručná doba začína plynúť prvý deň, ktorý nasleduje po dni, kedy bol výrobok, služba alebo dielo prevzaté zákazníkom.
6.4. Zákazník musí spoločnosti poskytnúť dostatočnú súčinnosť pri prevzatí predmetu plnenia, ktorý si objednal. Pokiaľ sa tak nestane, spoločnosť nezodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré nastali po tom, ako bol zákazník riadne a podľa zmluvy vyzvaný na prevzatie predmetu plnenia.
6.5. Koniec záručnej doby je ohraničený posledným dňom jej dohodnutej lehoty. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v posledný deň záručnej doby.

VII. VADY VYLÚČENÉ Z REKLAMÁCIE
7.1. Vada je nedostatok vlastnosti výrobku, ktorú požadoval zákazník, alebo ktorý vyplýva z právnych, resp. technických noriem platných pre daný výrobok. Nie je možné reklamovať najmä tieto vady:
vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením, neodborným nastavením alebo nesprávnou údržbou po prevzatí výrobkov alebo diela,
vady spôsobené neodbornou manipuláciou a montážou, ktorá bola vykonaná po prevzatí výrobkov alebo spôsobené pri montáži výrobkov inou osobou ako spoločnosťou
vady vzniknuté v podmienkach s chemickou alebo fyzikálnou nerovnováhou v nadväznosti na vlastnosti stavby (napr. vady projektu a použitých materiálov pri stavbe, nadmerná prašnosť, vlhkosť prostredia, vlhkosť stavebných konštrukcií …),
vady vzniknuté v dôsledku vlastného, alebo cudzieho zavinenia po prevzatí výrobku alebo diela,
vady, ktoré vznikli na základe tzv. vyššej moci (záplavy, krupobitie, požiar, štrajk, vojnový stav a pod.)
7.2. Za vady nie je možné považovať chyby vzniknuté pred poskytnutím služby, odovzdaním výrobkov alebo diela a počas realizácie prác na diele, ak na dané služby, výrobky alebo dielo bola vzhľadom na tieto vady poskytnutá zľava. To isté platí aj pre príslušenstvo.
7.3. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za kompatibilitu súčiastok výplní stavebných otvorov, pokiaľ si ich zákazník zabezpečuje sám.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo celok sa stanú neplatnými, neúčinnými, alebo vykonateľnými, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
8.2. Podaním objednávky na základe spoločnosťou predloženej objednávky potvrdzuje zákazník, že akceptuje výšku ceny diela a Všeobecné obchodné podmienky zhotoviteľa v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.
8.3. Písomnosti, ktoré sa doručujú poštou, doručujú zmluvné strany doporučene na adresu uvedenú v zmluve alebo zapísanú v obchodnom, alebo živnostenskom registri. V prípade pochybností alebo ak sa zásielka vrátila, alebo ju adresát odmietol prevziať, sa má za doručené uplynutím tretieho dňa od odoslania písomnosti. Doručenie elektronickou poštou je povinná zmluvná strana potvrdiť.
8.4. Zákazník odoslaním objednávky udeľuje spoločnosti v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme spoločnosti za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa všeobecných obchodných podmienok.

UŽ VÁM NEUNIKNE ŽIADNA NOVINKA

Pravidelne aktualizujeme portfólio novými realizáciami a blog prínosnými článkami.
Chcete aby sa dostali až k Vám? Stačí sa prihlásiť k odberu.

ZAUJALI SME VÁS?
KONTAKTUJTE NÁS