fbpx
GDPR

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.koradoor.net je spoločnosť KORADOOR®, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany, IČO: 36425303, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15676/L (ďalej len KORADOOR®). Pri návšteve internetovej stránky www.koradoor.net ukladajú naše webové servery IP adresu, internetové stránky z ktorých ste nás navštívili, stránky ktoré u nás navštívite a dátum. V niektorých prípadoch môžete byť požiadaný o zadanie osobných údajov, o ktorých poskytnutí sa dobrovoľne rozhodnete.

Odoslaním kontaktného formulára zo stránky www.koradoor.net dávate súhlas spoločnosti KORADOOR®, s.r.o. so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z.   o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. KORADOOR®, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany sa riadi všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR“) v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. a plne si uvedomuje dôvernosť osobných údajov a pôsobnosť zákona o ochrane osobných údajov.

 

Prehlásenie dotknutej osoby

Odoslaním kontaktného formuláru dávam súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosti KORADOOR®, s.r.o., Vrútocká 256, 038 52 Sučany, IČO: 36425303, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15676/L, zákona  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že  má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.   Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla spoločnosti KORADOOR®, s.r.o. alebo formou emailu, na kontaktný email spoločnosti, info@koradoor.net. Dotknutá osoba si je zároveň vedomá svojich práv  spomínaného zákona.

 

Rozsah poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa miesta realizácie zákazky, telefóne číslo, e-mailová adresa, číslo občianskeho preukazu.

 

Práva dotknutej osoby

V prípade, že spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu máte ako dotknutá osoba právo na: opravu osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov, právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a v neposlednej rade právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR). Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v §19 až §27 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Získavanie osobných údajov

Osobné údaje získavame výhradne priamo od Vás. Dotknutá osoba si je týmto vedomá, že všetky poskytnuté údaje sú presné, pravdivé a ich poskytnutie je dobrovoľné.

 

Sprístupnenie osobných údajov

Týmto prehlasujeme, že prehlasujeme, že osobné údaje zhromažďujeme v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávame ich len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci KORADOOR® alebo iné osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a to aj po skončení pracovného pomeru, alebo dohodnutých prác.

 

Účel získavania osobných údajov

Osobné údaje získavame na marketingové, účtovné a daňové účely. Osobné údaje sú poskytnuté na vypracovanie cenových ponúk, uzavieranie objednávok o výrobe a dodávke stolárskych a stavebno-stolárskych výrobkov a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzatvoreniu alebo zmene objednávok o výrobe a dodávke stolárskych a stavebno-stolárskych výrobkov, fakturáciu na základe objednávky, rozosielanie informačných e-mailov, kontaktovanie a zasielanie obchodných ponúk.

 

Naše webové stránky používajú funkcie, akými sú Google Analytics a cookies. Tieto funkcie nám umožňujú sledovať Vaše preferencie na našich webových stránkach, vďaka čomu pre Vás následne pripravujeme a zverejňujeme relevantný obsah. Tieto funkcie umožňujú identifikáciu Vášho počítaču, ale nijakým spôsobom nezisťujú a ani neukladajú Vaše osobné informácie. Používanie cookies môžete kedykoľvek zrušiť vo Vašich nastaveniach webového prehliadača. Všeobecné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov Google Analytics a cookies nájdete na https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk .

 

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame po dobu 7 rokov, ktorá je nevyhnutná  a  potrebná na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Dotknutá osoba je oprávnená stanovenú dobu uchovávania zrušiť odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Elektronický kontaktný formulár

Poskytnutím e-mailovej adresy a mena odosielateľ formulára (ďalej len Odosielateľ)  súhlasí s tým, že KORADOOR® spracuje osobné údaje do firemnej databázy. Odosielateľ zároveň súhlasí, aby KORADOOR® ako správca osobných údajov, spracovával údaje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a to za účelom rozosielania informačných e-mailov, kontaktovania a zasielania obchodných ponúk. KORADOOR®prehlasuje, že nebude poskytovať osobné údaje iným subjektom.

UŽ VÁM NEUNIKNE ŽIADNA NOVINKA

Pravidelne aktualizujeme portfólio novými realizáciami a blog prínosnými článkami.
Chcete aby sa dostali až k Vám? Stačí sa prihlásiť k odberu.

ZAUJALI SME VÁS?
KONTAKTUJTE NÁS